LinkedInTwitter

Research tools

BPM, het bevolkingsprognosemodel van Lukey Kwadraat
Lukey Kwadraat heeft in eigen beheer het bevolkingsprognosemodel BPM ontwikkeld. Met BPM is het mogelijk de bevolkingsontwikkeling voor de komende dertig jaar door te rekenen. BPM voorziet in een prognose van bijvoorbeeld de bevolkings- en huishoudensontwikkeling. Aan de hand van de huishoudenontwikkeling kan bovendien een prognose van de woningbehoefte worden opgesteld. De prognose van de bevolkingsontwikkeling biedt tevens inzicht in de toekomstige omvang van de bevolking van 15-64 jaar (ook wel potentiële beroepsbevolking genoemd). BPM is flexibel als het gaat om het schaalniveau waarvoor een prognose wordt opgesteld. Zowel landelijke, regionale als gemeentelijke doorrekeningen behoren tot de mogelijkheden. De demografische gegevens van het CBS liggen ten grondslag aan de prognoses die met BPM worden gemaakt.

Bij het opstellen van bevolkingsprognoses kunnen verschillende uitgangspunten worden gehanteerd. Zo is het mogelijk om een prognose voor heel Nederland als uitgangspunt te nemen en daarbinnen een bepaalde gemeente of groep van gemeenten te kiezen. Daarnaast kan worden gekozen voor het opstellen van een prognose op gemeentelijk niveau waarbij bepaalde aannames ten aanzien van de migratie als uitgangspunt worden gekozen. Ze wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een prognose op te stellen waarbij het handhaven van het migratiesaldo op nul als uitgangspunt wordt genomen.

BPM maakt het mogelijk inzicht te bieden in de demografische krimp die, zeker in regio’s als Oost-Groningen en Limburg, een steeds grotere rol gaat spelen. De gevolgen van de krimp voor bevolkings- en huishoudensontwikkeling worden door BPM op eenduidige wijze in beeld gebracht. Daarnaast worden de gevolgen voor woningmarkt en arbeidsmarkt meegenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Lukey Kwadraat.

WLM, het werklocatiemodel van Lukey Kwadraat
De behoefte aan bedrijventerrein wordt in Nederland op landelijk niveau door het Planbureau voor de Leefomgeving doorgerekend. Het PBL gebruikt de door het Centraal Plan Bureau ontwikkelde bedrijfslocatiemonitor om mede op basis van verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling een inschatting van de toekomstige behoefte aan bedrijventerrein te maken. Op regionaal niveau blijven er echter vaak vragen bestaan over de behoefte aan bedrijventerrein. Lukey Kwadraat biedt u nu de mogelijkheid om met het werklocatiemodel WLM een scenariostudie van de behoefte aan bedrijventerrein op regionaal niveau op te stellen. Daarbij verdient het de voorkeur om de regio of een groep gemeenten als geografisch uitgangspunt te nemen.

Door uit te gaan van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in een scenario kan de stap worden gezet naar de berekening van de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen. Dit gebeurt door op regionaal niveau te bepalen welk deel van de werkgelegenheid op een bedrijventerrein gevestigd wordt. Deze op een bedrijventerrein gevestigde werkgelegenheid wordt vervolgens gecombineerd met de verwachte ruimtebehoefte per werknemer waardoor de ruimtebehoefte ontstaat. De aldus berekende ruimtebehoefte wordt geijkt op basis van uitgifte gegevens uit het verleden. Vanzelfsprekend wordt bij de opstelling van de scenario’s zoveel mogelijk gebruik gemaakt van op regionaal niveau beschikbare data.

Neem voor meer informatie contact op met Lukey Kwadraat.